Waar mensen woonruimte huren en verhuren, kunnen problemen opstaan. Ook bij ons gaat er wel eens iets mis. Laat u dit dan zo snel mogelijk aan ons weten. Problemen zijn er immers om opgelost te worden.


Als het mis gaat

Problemen kunnen over van alles gaan. Bijvoorbeeld over geldzaken, zoals een
eindafrekening waar u het niet mee eens bent. Of problemen over technische zaken in
en om uw woning. Een lekkende kraan waarvoor de loodgieter maar niet langskomt.
Of een kraan die, nadat de loodgieter eindelijk geweest is, nog harder lekt dan daarvoor.
Maar ook in de omgang tussen mensen kunnen problemen ontstaan. Bijvoorbeeld doordat
een medewerker van Woningstichting Gouderak u niet vriendelijk te woord staat. Of u
informatie geeft waar u geen touw aan vast kunt knopen.


Natuurlijk gaat u dan in gesprek. Maar soms lukt het niet er samen uit te komen. U vindt
dat wij uw klacht niet naar behoren hebben afgehandeld, of u bent het niet eens met de
oplossing die wij voorstellen. In zulke gevallen richt u zich in eerste instantie tot de directeur bestuurder de heer K.A. van Berk. Als u niet tevreden bent met het resultaat, kunt u de zaak voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.


De geschillencommissie
Problemen waar u met Woningstichting Gouderak niet uit komt, kunt u voorleggen aan de Regionale
Geschillencommissie Krimpenerwaard. Deze geschillencommissie bestaat uit vijf externe
deskundigen. De commissie is onafhankelijk. Klik hier naar hun website.


Hoe werkt de geschillencommissie?
Een klacht moet u schriftelijk aan de geschillencommissie voorleggen. Hiervoor kunt u het
klachtenformulier gebruiken. U kunt uw klachtenformulier sturen aan:
Regionale Geschillencommissie Krimpenwaard
Postbus 79
2920 AB Krimpen aan den IJssel


Als u geen gebruik maakt van het klachtenformulier, maar u stuurt een brief, dan moet u
in ieder geval de volgende gegevens vermelden:

  • uw naam, adres en woonplaats;

  • de naam van uw woningcorporatie;

  • uw relatie tot uw woningcorporatie (huurder, woningzoekende, bewonersorganisatie);

  • de inhoud van uw klacht;

  • de datum waarop de klacht is ontstaan;

  • de datum en wijze waarop de klacht onder de aandacht is gebracht van uw woningcorporatie;
  • noem hierbij de naam van degene met wie u heeft gesproken of gecorrespondeerd;

  • of uw woningcorporatie heeft geprobeerd het probleem op te lossen en zo ja, hoe.


Nadat de klacht is ontvangen stelt de geschillencommissie een onderzoek in. De commissie
past 'hoor en wederhoor' toe. Dit wil zeggen dat ook Woningstichting Gouderak de gelegenheid
krijgt om op uw klacht reageren. Daarna krijgt u op uw beurt de kans om op het antwoord van
Woningstichting Gouderak te reageren.

Soms houdt de commissie een hoorzitting waarin beide partijen aan het woord kunnen komen.
Ook kan de commissie een onderzoek ter plaatse instellen of deskundigen inschakelen.
Na het onderzoek geeft de geschillencommissie een oordeel over het doen en laten van
Woningstichting Gouderak. Is de klacht gegrond dan kan de commissie ons vragen passende
maatregelen te treffen. In bijna alle gevallen zullen wij hieraan gehoor geven. Mochten wij het
niet eens zijn met de uitspraak van de geschillencommissie, dan zullen wij dit gemotiveerd aan
de geschillencommissie en aan u uitleggen.


De geschillencommissie behandelt niet alle klachten
Soms behoort een klacht niet tot het werkterrein van de geschillencommissie. Een geschil
over de voorgestelde huurverhoging bijvoorbeeld. De geschillencommissie laat dan weten
waar u wel terecht kunt, zoals in dit geval bij de huurcommissie of de kantonrechter. Zij verwijzen
dan naar artikel 5, lid 3 van het reglement regionale geschillencommissie Krimpenerwaard.


Reglement geschillencommissie
In het reglement van de regionale geschillencommissie zijn het doel en de werkwijze van de
geschillencommissie uitvoerig beschreven. Dit reglement kunt u ophalen op het kantoor van
Woningstichting Gouderak of u downloadt het hier.


Klagen helpt
Hiervoor heeft u kunnen lezen wat de geschillencommissie kan doen om uw individuele probleem
op te lossen. Bovendien kunnen klachten ertoe leiden dat Woningstichting Gouderak met
bepaalde zaken voortaan anders en beter omgaat. Met klagen helpt u dus ook anderen.

Contact

Woningstichting Gouderak 
Kranepoort 4a

2831AK Gouderak
 
 tel icon 088 022 59 00
 
 email icon Mail ons
 
 reperatie icon Reparatieverzoek
 

Nieuws